STUDIO FOTOGRAFICZNE NA WYNAJEM

Rezerwacja

Regulamin studia

Fotografia produktowa i reklamowa

© 2023 8PRO Studio | Wszystkie prawa zastrzeżone 

1. Rezerwacji można dokonać tylko drogą mailową.

 

2. Potwierdzenie rezerwacji następuje drogą mailową po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej.

 

3. Opłata rezerwacyjna to 100% kwoty wynajmu według cennika. Aby rezerwacja była kompletna, opłata rezerwacyjna musi zostać dokonana w ciągu 24h od otrzymania danych do płatności.

 

4. Data rezerwacji może zostać zmieniona przez najemcę nie później niż 72h przed datą rozpoczęcia wynajmu. Pierwsza zmiana terminu rezerwacji jest bezpłatna, opłata za kolejne zmiany jest ustalana indywidualnie.

 

5. Rezerwacja może zostać odwołana przez najemcę, o ile nastąpi minimum 72h przed datą wynajmu studia. Odwołując rezerwację 72-24h przed datą wynajmu, najemca ponosi 50% kosztów wynajmu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Odwołanie w czasie krótszym niż 24h do rozpoczęcia sesji jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia 100% opłaty za wynajem. Odwołanie sesji całodniowej (10 godzin) w czasie krótszym niż 72h wiąże się z uiszczeniem 100% opłaty za wynajem.

 

6. Zmiana lub odwołanie rezerwacji musi nastąpić drogą mailową, lub telefoniczną.

 

7. W przypadku odwołania terminu wynajmu studia przez wynajmującego, wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaty za wynajem. W przypadku chęci zmiany terminu wynajmu studia przez wynajmującego, o ile najemca wyrazi zgodę, opłata rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet nowego terminu.  

 

8. Studio jest wynajmowane na przedział czasu określony w rezerwacji, nie krótszy niż 4 godziny. Wszelkie aranżacje i przygotowania muszą zostać wykonane w czasie wynajmu.

Przykład: jeśli rezerwacja obejmuje godziny 10:00-14:00 to punktualnie o 10:00 do studia może wejść najemca i punktualnie o 14:00 najemca ma obowiązek zdać czyste studio w stanie w jakim je zastał.

 

9. Przedłużenie rezerwacji jest możliwe tylko, jeśli w kolejnych godzinach studio jest wolne i asystent studia jest dyspozycyjny.

 

10. Nie pomniejszamy wysokości opłaty jeśli najemca spóźni się lub opuści studio przed upływem umówionego czasu.

§2 REZERWACJA STUDIA

1. Wynajem studia rozpoczyna się punktualnie w godzinie rezerwacji, nie ma możliwości wejścia do studia przed umówioną godziną.

 

2. Najemca otrzymuje do dyspozycji przestrzeń studia, stanowisko wizażu, garderobę, strefę wypoczynkową oraz kawową, a także sprzęt fotograficzny wyszczególniony na stronie ze spisem wyposażenia.

 

3. Przez cały czas trwania wynajmu, w studiu obecny jest asystent studia. Do jego obowiązków należą w szczególności:

- udostępnienie studia,

- formalności związane z wynajmem,

- pomoc w rozstawieniu cięższego sprzętu, wytłumaczenie obsługi lamp, pomoc w zmianie tła czy modyfikatorów.

Asystent studia nie jest zobowiązany do pomocy w trakcie sesji, nie jest też odpowiedzialny za obsługę sprzętu w trakcie sesji zdjęciowej.

 

4. Z końcem wynajmu należy zostawić studio w takim samym stanie w jakim zostało wynajęte. Najemca jest zobowiązany do uprzątnięcia studia, w szczególności do: wyłączenia lamp, odłożenia sprzętu na swoje miejsce, odstawienia mebli na miejsce, wyniesienia elementów dekoracji na zewnątrz oraz nagromadzonych w czasie sesji odpadów. Za oddanie niesprzątniętego studia zostanie naliczona opłata w wysokości 100 zł.

 

5. Asystent studia 10 minut przed końcem zarezerwowanego czasu przypomni o końcu wynajmu i dopełni formalności.

 

6. W trakcie wynajmu zabrania się:

- używania farb, barwników, brokatów, rac dymnych, itp. bez wyraźnej zgody wynajmującego – tego typu działania muszą być ustalone przed sesją,

- niszczenia i wynoszenia poza studio wyposażenia.

 

7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników sesji (fotograf, asystenci, osoby fotografowane, dzieci, zwierzęta) odpowiedzialność ponosi najemca i to on zostanie obciążony kosztami związanymi z wyrządzoną szkodą.

 

8. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także wykorzystywania materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych w trakcie sesji.

 

9. Zabrania się wykonywania w studiu czynności niezgodnych z prawem.

 

10. Osoby nieletnie a także zwierzęta mogą przebywać w studiu tylko z osobami sprawującymi nad nimi opiekę i biorącymi za nie odpowiedzialność.

 

11. W przypadku niestosowania się do regulaminu studia, zachowań niezgodnych z prawem lub wpływających na niekorzyść studia, wynajmujący ma prawo przerwać wynajem w trybie natychmiastowym.

 

12. Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w studiu przez najemcę lub innych uczestników sesji.

 

13. Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez sąsiadujące firmy, jak również za utrudnienia związane z pracami tych firm.

 

14. Studio jest monitorowane.

§4 WYNAJEM STUDIA

1. Dokonanie rezerwacji studia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w "Regulaminie wynajmu studia fotograficznego 8PRO Studio" oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie stosowania się do jego postanowień.

 

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 czerwca 2023 roku.

 

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.

§7

1. Wynajmujący oświadcza, że wszelkie dane najemcy, pozyskane w celu rezerwacji oraz sporządzenia umów są chronione i pozyskiwane wyłącznie na potrzeby tych działań. Wynajmujący oświadcza również, że nie będzie przekazywał tych danych i wykorzystywał do innych celów.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wraz z powierzchnią studia i jego wyposażeniem najemca otrzymuje możliwość z korzystania ze sprzętu wyszczególnionego w spisie sprzętu fotograficznego i obecnego w studiu.

 

2. Najemca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do obsługi udostępnianego sprzętu fotograficznego.

 

3. Wynajmujący oświadcza, że oddaje do użytku w pełni sprawny sprzęt fotograficzny.

 

4. Wszelkie zauważone problemy techniczne i uszkodzenia sprzętu najemca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie w trakcie sesji.

 

5. Najemca zobowiązany jest używać powierzonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca powinien również dołożyć wszelkich starań aby sprzęt nie został zniszczony z winy najemcy lub osób obecnych na sesji.

 

6. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód i uszkodzeń sprzętu powstałych w trakcie najmu. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu najemca zostanie obciążony kwotami równymi cenom rynkowym sprzętu bądź naprawy. W przypadku zniszczenia sprzętu fotograficznego zostanie sporządzony protokół powstania szkody.

 

7. Jeżeli wynajmujący stwierdzi, że najemca ma niedostateczne umiejętności do obsługi powierzonego sprzętu, ma prawo odmówić najmu lub zaproponować dodatkowo płatną pomoc asystenta fotografa - według cennika opłat dodatkowych.

§5 SPRZĘT FOTOGRAFICZNY

1. Wszelkie opłaty za wynajem studia są naliczane według cennika.

 

2. Podane w cenniku ceny są cenami brutto.

 

3. Rezerwując studio najemca zobowiązany jest do opłacenia opłaty rezerwacyjnej w kwocie 100% wartości wynajmu.

 

4. Końcowe rozliczenie następuje pod koniec czasu wynajmu. Wtedy też najemca zostanie obciążony ewentualnymi dodatkowymi opłatami za wykorzystanie kartonowego tła, przedłużenie czasu najmu, sprzątanie po sesji, czy powstałe zniszczenia, itd.

 

5. Przyjmujemy płatność tylko przelewem lub szybką płatnością blik

§3 PŁATNOŚĆ

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest 8PRO Studio Piotr Polaczyk, NIP 562 178 29 87, ul. Robotnicza 72ED/215-218, 53-608 Wrocław, w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

 

2. 8PRO Studio jest studiem fotograficznym i taki też jest główny cel najmu. Studio może być również wynajęte w celu organizacji nagrań, szkoleń i innych eventów.

§1

REGULAMIN STUDIA

Regulamin wynajmu studia fotograficznego "8PRO Studio".

Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 czerwca 2023 roku.

 

Dokonanie rezerwacji studia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Blog

Kontakt

Wynajem studia

Fotografia reklamowa

Fotografia produktowa

Studio fotograficzne „8PRO Studio” mieści się we Wrocławiu, przy ul. Robotniczej. Wykonuję na codzień zdjęcia produktowe na białym tle typu packshot oraz zdjęcia reklamowe. Realizuję również sesje wyjazdowe w siedzibach moich klientów na terenie Dolnego Śląska i całej Polski. Głównie na terenie miast Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gliwice, Poznań, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk.

Zobacz moje portfolio fotografii produktowej i reklamowej.  

© 2023 Piotr Polaczyk | Wszystkie prawa zastrzeżone